B.EST. NYOMDA

B.EST. Nyomda Budapest, Csata utca 8.


best nyomda logo Általános Szerződési Feltételek


I. Általános rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek a B. EST. NYOMDA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, (Budapest, Bojtár u. 37. Cg.01-06-413227) továbbiakban Nyomda és ügyfelei, továbbiakban Megrendelő között megkötendő vállalkozói szerződés feltételeinek leírását tartalmazza.

Jelen szerződés bármely pontjától eltérni kizárólag a szerződő felek által írásban is hitelesített megállapodása esetén lehet. A külön megállapodásban nem rögzített kérdésekben jelen szerződés az irányadó.

II. Árajánlat

A Nyomda szóban és írásban fogad el árajánlatkérést, de a Megrendelő által megadott paraméterekkel kiszámolt ajánlatot minden esetben írásban küldi meg a Megrendelőnek.

Csak a Nyomda által írásban megküldött árajánlat tekinthető érvényesnek. A megadott árajánlatot – külön kikötés hiányában – a Nyomda 30 napig tekinti önmagára érvényesnek.

Az árajánlatkérésben mindenképen szerepeltetni kell a nyomdai megrendelés paramétereit (példányszám, terjedelem, anyag, méret, színek száma, kötészeti feldolgozás, szállítási határidő stb.) és műszaki leírását, továbbá a Megrendelő által a Nyomda részére biztosított anyagok listáját.

A Nyomda a kiadott árajánlatban minden esetben nettó árakkal számol.

Termékdíj

2012-es törvény értelmében egyes Nyomda termékek után kilogrammonként 64,- Ft + áfa termékdíjat kell megfizetni. Ezért a Nyomda az árajánlatban feltünteti a késztermék nettó súlyát, de nem vizsgálja, a megrendelni kívánt anyag termékdíj kötelezettségét, erről a Megrendelőnek kell nyilatkoznia és a megrendeléssel egy időben a nyomdának megküldeni.

Amennyiben a termékdíj nyilatkozat a nyomdához a fent jelzett időpontig nem érkezik meg úgy a Nyomda az elkészült anyagot a termékdíjjal növelten számlázza.

Amennyiben a Megrendelő ún. nyomdakész anyaggal rendelkezik, a Nyomda kérésre, díj mentesen formailag leellenőrzi és az esetleges hibákról a Megrendelőt tájékoztatja.

Köteles példány

Az ISBN és ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén, a 60/1998 (III. 27 kormányrendelet értelmében köteles példányt kell szolgáltatni.

III. Megrendelés

A Nyomda csak az írásban megküldött megrendelést tekinti érvényesnek.

Az árajánlatban szereplő paraméterek, műszaki leírás és a teljesítéshez szükséges anyagok megbeszélt időpontra történő megküldése esetén a Megrendelő által írásban megrendelt munkát a Nyomda a vállalt határidőre, a kialkudott áron írásbeli visszaigazolás után legyártja.

Amennyiben a megrendelés tartalmilag eltér a nyomda által kiadott árajánlatban leírtakkal, úgy erről a Nyomda a Megrendelőt írásban tájékoztatja és az eltérések tisztázásáig a gyártást leállítja.

A fentiekből adódó esetleges szállítási határidő- és árváltoztatás jogát a Nyomda fenn tartja.

A Nyomda a már megrendelt munkában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást csak írásos bejelentés alapján fogad el, de mivel a Nyomda a megrendelés visszaigazolásától számított 1 órán túl már megkezdi az anyag gyártás előkészítését az addig esetlegesen felmerülő költségeket a Megrendelő felé a végszámlában érvényesíti.

IV. Megrendelés visszavonása

A Nyomda által már befogadott és visszaigazolt megrendelés Megrendelő által történő visszavonása esetén az addig keletkezett költségeket kiszámlázza.

V. Teljesítés

A Nyomda a elkészült terméket ± 3%-nak megfelelő eltéréssel jogosult a Megrendelőnek átadni.

A Nyomda mennyiségi kifogást csak az átvétel-átadás időpontjában fogad el. A termék átvételét és ezzel egy időben a mennyiség meglétét is a Megrendelő vagy jogosult megbízottja aláírásával köteles igazolni a Nyomda felé. A Nyomda a Megrendelő nevében fellépő átvevő személy jogosultságát nem vizsgálja, az átadás-átvétel szempontjából a Megrendelővel egyenértékűnek tekinti.

VI. Színhelyesség

A Nyomda a nyomtatványok színhelyességéért az alábbiakban leírt esetekben vállal felelősséget:

Amennyiben a fent felsoroltak közül egyik sem teljesül a Nyomda a saját szakmai gyakorlatának megfelelően állítja be a színeket. Négy színnel nyomtatot direkt színek (panton stb.) színhelyességéért a Nyomda nem vállal felelősséget.

VII. Felelősség vállalás

A Nyomda nem vizsgálja a Megrendelő által nyomtatásra szánt anyagok tartalmát, így azokért semmi nemű felelősséget nem vállal. A Nyomda a kötelezi magát, hogy a munka kivitelezése során esetlegesen birtokába jutott adatokat és információkat bizalmasan kezeli harmadik személynek nem adja ki. A Nyomda, az általa a munka elkészítésébe bevont alvállalkozók munkájáért a Megrendelő felé teljes körű felelősséggel tartozik. A Nyomda mindent megtesz a megrendelt anyag jó minőségben történő kivitelezése érdekében, de felelősséget legfeljebb csak az elvégzett munka értékéig vállal.

VIII. Korrektúra

A Megrendelő megbízásából a Nyomda által elkészített nyomdakész anyagot illetve, ha a Megrendelő által küldött anyagon a Nyomda részéről bármilyen változtatás történt, a Nyomda korrektúrára megküldi a Megrendelőnek. Az ellenőrzéshez a Nyomda szükség esetén nyomtatott mintát is biztosít. A Nyomda csak akkor kezdi meg a megrendelt munka nyomtatását, ha a Megrendelő nyomtathatónak minősítette.

A korrektúra fordulók Megrendelő részéről történő elhúzódása határidő módosítást vonhat maga után, amit a Nyomda írásban is jelez a Megrendelő felé.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúra fordulók során ki nem javított hibákért a Nyomda nem vállal felelősséget.

IX. Fizetés

A nyomda által alkalmazott fizetési módok: készpénzes vagy átutalásos számla, előreutalás.

A Nyomda az elkészült termékek, szolgáltatások után számlát állít ki. A kiállított számla csak akkor térhet el a megrendelésben szereplőtől, ha azt előzetes egyeztetés után írásban dokumentálták.

A Megrendelő köteles a számla ellenértékét az áru átvételekor kiegyenlíteni. Az ettől eltérő fizetési határidőt a felek előzetes egyeztetés után írásban is rögzítik.

Késedelmes fizetés esetén a Nyomda késedelmi kamatot számolhat fel, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

A Nyomda fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendelés esetén – előzetes egyeztetés után – a Megrendelőtől előleget vagy fizetési biztosítékot kérjen. A Nyomda erre vonatkozó igényét az árajánlatban köteles közölni a Megrendelővel.

Számlatartozás esetén a Nyomda készpénzes számlát állít ki, ettől eltérni csak írásban is rögzített egyeztetés esetén lehet.

Filmet, stancszerszámot, klisét vagy egyéb, az adott munkával kapcsolatos anyagot a Nyomda csak a számla kiegyenlítése után ad ki.

Jelen szerződés 2012. 01.01-től visszavonásig érvényes, és vonatkozik a Megrendelő és a Nyomda között e naptól létrejövő minden szerződésre és munkakapcsolatra. A Nyomda az árajánlat kiadásakor felhívja megrendelő figyelmét ezen szerződés meglétére.

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak.

Bővebb információra van szüksége? Keressen minket elérhetőségeinken!

Nyomtatás - Wikipedia | Nyomtató - Wikipedia | A nyomtatás története - Wikipedia | Impresszum és Tárhely Szolgáltató Adatkezelési tájékoztató